پشتیبانان مرینوس شاپ همه رکزه به جز روزهای تعطیل از طریق دکمه شناور پشتیبانی از ساعت هشت صبح تا دوازده شب در خدمت مشتریان خواهند بود

مشتریان میتوانند در ساعاتی به جز ساعات پشتیبانی نیز پیام خود را بگزارند تا در ساعات فعتلیت به انها پاسخ دهیم

محصول اضافه شده برای مقایسه