تمامی بسته ها نهایتا ۴۸ ساعت بعد از ثبت سفارش به وسیله حامل انتخاب شده توسط مشتری ارسال میشوند

حداکثر زمان دریافت سفارش نیز به مشتری قبل سفارش اعلام‌میگردد تا مشکلی در این زمینه نداشته باشد

محصول اضافه شده برای مقایسه